Revízie a servis CCTV

Ponúkame vykonávanie pravidelných štvrťročných servisných kontrol systému priemyselnej televízie (CCTV) podľa STN 33 4590, spočívajúcich vo funkčnej skúške kamerového systému a to v skúška všetkých kamier a poplachových zón kamier a kontrola zdrojov a ročných revízii podľa STN 33 1500 spočívajúcich vo funkčnej skúške kamerového systému a to v skúška všetkých kamier a poplachových zón kamier a kontrola zdrojov a v odbornej fyzickej kontrole každého komponentu systému.