Revízie a servis PSN

Ponúkame vykonávanie pravidelných štvrťročných servisných kontrol poplachového systému narušenia (PSN) – elektronických zabezpečovacích systémov (EZS) podľa STN 33 4590 spočívajúcich vo funkčnej skúške poplachových systémov narušenia a to skúška všetkých poplachových a zaisťovacích zón, tiesňových hlásičov (mimo deštrukčných senzorov), vonkajšej poplachovej signalizácie, ústredne, klávesníc a kontrola zdrojov pri signalizácii poplachu a ročných revízii podľa STN 33 1500 spočívajúcej vo funkčnej skúške poplachových systémov narušenia a to skúška všetkých poplachových a zaisťovacích zón, tiesňových hlásičov (mimo deštrukčných senzorov), vonkajšej polpachovej signalizácie, ústredne, klávesníc a kontrola zdrojov pri signalizácii poplachu a v odbornej fyzickej kontrole každého komponentu systému.